מענק שנים עודפות

נושא סבוך זה הנו מנת חלקם של גמלאים רבים. הזכות למענק שנים עודפות מעוגנת ביחס לעובדי מדינה המבוטחים בפנסיה תקציבית בסעיף 39 לחוק הגמלאות, ובמיוחד סעיפים 39(ו) ו (ז) לחוק זה, וביטוי לכך מצוי גם בסעיף 79.1 לחוקת העבודה.

בסעיפים 39(ו) ו (ז) לחוק הגמלאות נאמר כך:

“(ו) עובד שנתקיימו בו שלושה אלה: (1) פרש מהשירות לאחר שהגיע לגיל 60; (2) תקופת שירותו בפועל הייתה 35 שנים לפחות; (3) הוא זכאי לקצבת פרישה בשיעור המרבי, או היה זכאי לה לולא נסתיים שירותו בפטירתו, יהיו הוא או שאירו, לפי העניין, זכאים לפיצויי פיטורים, אף אם פרש מהשירות מרצון, בשל תקופת השירות העודפת על תקופת השירות המזכה אותו בקצבה בשיעור המרבי, או שהייתה מזכה אותו כך לולא נסתיים שירותו בפטירתו, או על 35 שנים של שירות בפועל, הכל לפי הארוכה שביניהן

)ז(  עובד שנתקיימו בו ארבעה אלה: (1) פרש מהשירות לאחר שהגיע לגיל 60; (2) הוא זכאי לגמלאות כפל לפי סעיף 32(א)(3) או (4), או לקצבת פרישה בנסיבות שחלים עליהן סעיפים 85 או 86, או היה זכאי להן לולא נסתיים שירותו בפטירתו; (3) תקופת שירותו בפועל מטעם המדינה, בין שחוק זה חל עליו ובין שחוק זה איננו חל עליו אך תקופת השירות מובאת בחשבון על פי סעיף 85, ותקופת עבודתו אצל מעסיק אחר שחל עליה סעיף 86, וכן תקופת עבודתו שעליה העובד איננו זכאי לקצבה לפי חוק זה אלא לקצבה או לתשלום כיוצא  בה כאמור בסעיף 32(א)(3) או (4), מצטרפות ביחד לתקופה של 35 שנים לפחות: (4) הוא זכאי לקצבה בשיעור המרבי בשל הקבוע בסעיפים 85 או 86 או על פיהם, או בשל האמור בסעיף 32(ב), או שהיה זכאי לה לולא נסתיים שירותו בפטירתו, יהיו הוא או שאיריו, לפי העניין, זכאים לפיצויי פיטורים, אף אם פרש מהשירות מרצון, בשל תקופת השירות העודפת על תקופות השירות המזכות אותו בקצבה בשיעור המרבי, או שהיו מזכות אותו כך לולא נסתיים שירותו בפטירתו, או על 35 שנים של שירות ועבודה כאמור בפסקה (3), הכל לפי הארוכה שביניהן (להלן – תקופת השירות העודפת(“.

. בסעיף 79.1 לחוקת העבודה נאמר כך:

“פיצוי כספי מיוחד למי ששלים יותר מ-35 שנות שירות – החל מ-1.4.1980 עובד הממשיך לשרות ברשות המקומית תקופת שירות נוספת לאחר שהשלים 35 שנות שירות הנושאות זכות לגימלאות, יהיה זכאי לקבל עבור תקופת שירותו הנוספת, פיצוי כספי מיוחד בגובה של משכורת חודשית אחת עבור כל שנת שירות נוספת כאמור לעיל. “משכורת” לעניין זה – רכיבי השכר עליהם משתלמים פיצויי פיטורים. החלת רציפות זכויות על הפיצוי הכספי המיוחד – בתחולה מ-1.1.1997 עובד שצבר במסגרת ההסכם העיקרי לרציפות זכויות פנסיה מיום 22.7.76 (להלן “ההסכם”) מעל 35 שנות שרות בפועל בבעלויות, והוא זכאי לקבצה מרבית (70% מהמשכורת הקובעת המלאה), ובמועד פרישתו היה בגיל 60 או יותר (לגבי גננת ותיקה, גיל 57 או יותר) ישולם לו הפיצוי הכספי המיוחד ע”י הבעלות האחרונה ממנה פרש לקצבה, בגין שנים עודפות שבהן עבד בפועל יותר מ-35 שנה במשרה מלאה או תקופה ארוכה יותר בחלקיות משרה. כל בעלות מעבירה תחזיר לבעלות האחרונה את חלקה בפיצוי כשיחס חלקה לסך כל סכום הפיצויים יהיה שווה, ליחס שבין שנות עבודתו בבעלות המעבירה (בפועל) כל זאת בכפוף לחלקיות המשרות על בסיס ההשתתפות כאמור בסעיף 7(ג)(2

מטרת מענק השנים העודפות (או “הפיצוי המיוחד” כלשון חוקת העבודה) היא ליתן לעובד עם צאתו לגמלאות פיצוי בגין “תקופת עבודה שאינה מניבה  קצבה…” מאחר שהגיע לשיעור הקצבה המכסימלי (מתוך דב”ע (ארצי) מט/2-7 חיים קארו – הממונה על תשלום גמלאות [פורסם בנבו] (15.8.89)). על הפיצוי ניתן להשקיף גם כעל תמריץ כלכלי לעובד ותיק להמשיך בעבודתו לאחר צבירת שיעור הגמלה המירבית.” ראו ע”ע (ארצי ) 48392-01-18 מדינת ישראל – יוסף אביאני )פורסם בנבו, 15.04.2019).

אין האמור מהווה יעוץ משפטי ויש לקבלו אצל עו”ד הבקיא בדיני עבודה. עורך דין דניאל קליין עוסק בתחום. ניתן לקבוע פגישת ייעוץ בתיאום מראש. 0542-272747

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הודעת וואטסאפ
נגישות
צלצלו עכשיו !